Vishnu Mantra

Lord Vishnu Mantra

Lyrics: Lord Vishnu Mantra 1. Vishnu Moola Mantra ॐ नमोः नारायणाय॥ 2. Vishnu Bhagawate Vasudevaya Mantra ॐ नमोः भगवते वासुदेवाय॥ 3. Vishnu Gayatri Mantra ॐ श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि। तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्॥ 4. Vishnu Shantakaram Mantra शान्ताकारम् भुजगशयनम् पद्मनाभम् सुरेशम् विश्वाधारम् गगनसदृशम् मेघवर्णम् शुभाङ्गम्। लक्ष्मीकान्तम् कमलनयनम् योगिभिर्ध्यानगम्यम् वन्दे …

Read More »