Tara Maa Mantra

Tara Maa Mantra

Lyrics: Tara Maa Mantra 1. Ekakshari Tara Mantra ॐ त्रीं 2. Tin Akshari Tara Mantra ॐ हूं स्त्रीं हूं॥ 3. Chaturakshar Tara Mantra ॐ ह्रीं ह्रीं स्त्रीं हूं॥ 4. Panchakshari Tara Mantra ॐ ह्रीं त्रीं ह्रुं फट्॥ 5. Shadakshar Tara Mantrax ऐं ॐ ह्रीं क्रीं हूं फट्॥ 6. Saptakshar Tara …

Read More »